สภาพทั่วไป

 

  • ที่ตั้ง  ตำบลหนองแก้ว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ ประมาณ  ๑๖    กิโลเมตร

           -  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตตำบลหนองแวง  อำเภอกันทรารมย์

           -  ทิศใต้  ติดต่อเขตตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนสัง   อำเภอกันทรารมย์

           -  ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตตำบลบุ่งหวาย ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

           -  ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์  เนื้อที่โดยประมาณ  จำนวน   ๒๙,๘๑๒.๕ ไร่   หรือประมาณ  ๔๗.๗   ตารางกิโลเมตร

  • ภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๒๘  เมตร และลาดต่ำตอนใต้  และทางทิศตะวันออก  ทำให้พื้นที่ทางทิศเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกันที่ดอนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม และเป็นลูกคลื่นลอนตื้นบางส่วน  สภาพโดยทั่วไปจะมีป่าไม้ปกคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๐ %  – ๓๐ %

  • ลักษณภูมิอากาศ

           - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มพัดเข้าสู่ จังหวัดศรีสะเกษ และจะสิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคมอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี

           - ฤดูฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศค่อนข้างจะเย็นและแห้งเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนธันวาคม โดยเฉลี่ย ๑๐.๒ อาศาเซลเซียส

           - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดลงราวต้นเดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อน แห้งแล้ง และอบอ้าวมาก อุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน โดยเฉลี่ย ๔๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ๒๘  องศาเซลเซียส

  • ลักษณะของดิน  พื้นที่ในตำบลหนองแก้ว เป็นดินร่วนปนทราย
  • ลักษณะของแหล่งน้ำ

            ตำบลหนองแก้ว มี แหล่งน้ำ ดังนี้

            (1)  แม่น้ำ                       ๑     สาย

            (2)  ลำห้วย                      ๑     แห่ง

            (3)  บึง,หนองน้ำ                ๒๔     แห่ง

            (4)  บ่อน้ำตื้น                   ๕๐     แห่ง

            (5)  บ่อโยก (บ่อบาดาล)           ๒     แห่ง

  • ลักษณะของไม้และป่าไม้

           ป่าไม้เบญจพรรณ ได้แก่ ไผ่ป่า ไม้รวก สีเสียด ตะเคียนหมู ราชพฤกษ์ รกฟ้า เสลา ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง พะยูงแกลบ มะเกลือ ก้านเหลือง ยางเสี้ยน ตะแบกใหญ่

  • ประชากร

      ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

            บ้านหนองแก้ว หมู่ที่  ๑  จำนวน  ๑๙๘  ครัวเรือน  หญิง จำนวน ๓๙๘ คน ชาย จำนวน ๓๙๘ คน

            บ้านหัวนา      หมู่ที่  ๒  จำนวน  ๘๙   ครัวเรือน  หญิง จำนวน ๒๓๙ คน  ชาย จำนวน ๒๕๓ คน

            บ้านกอก        หมู่ที่  ๓  จำนวน  ๑๓๑ ครัวเรือน  หญิง จำนวน ๒๒๙ คน  ชาย  จำนวน๒๗๓คน

            บ้านเปือย       หมู่ที่  ๔  จำนวน  ๑๕๗  ครัวเรือน  หญิง จำนวน ๓๕๗ คน  ชาย  จำนวน ๓๕๕ คน

            บ้านหนองแก้ว  หมู่ที่  ๕  จำนวน  ๑๒๗ ครัวเรือน  หญิง จำนวน ๒๕๕คน  ชาย  จำนวน ๒๗๐ คน

            บ้านเปือย       หมู่ที่   ๖  จำนวน ๑๗๙ ครัวเรือน  หญิง จำนวน ๓๔๘ คน  ชาย    จำนวน ๓๕๖  คน         

            บ้านกอก        หมู่ที่   ๗  จำนวน ๑๓๕ ครัวเรือน  หญิง จำนวน ๓๓๒ คน  ชาย    จำนวน  ๓๒๓ คน

  • ช่วงอายุและจำนวนประชากร

           จำนวนเยาวชน      หญิง  จำนวน๔๐๐คน  ชาย จำนวน๔๑๔คน  อายุต่ำกว่า          ๑๘     ปี

           จำนวนประชากร    หญิง  จำนวน  ๑,๔๓๓ คน  ชาย จำนวน๑,๔๑๓คน  อายุ          ๑๘-๖๐   ปี

           จำนวนผู้สูงอายุ      หญิง  จำนวน ๓๙๑คน  ชาย จำนวน  ๒๘๓คน  อายุมากกว่า     ๖๐      ปี

  • สภาพทางสังคม

      การศึกษา

           จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี   และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ  อบต.หนองแก้ว  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

      การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน

           -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจำนวน   ๓  แห่ง

                  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม

                  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี

                  ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา

     -โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  มีจำนวน  ๓  แห่ง

                  ๑. โรงเรียนบ้านเปือย

                  ๒. โรงเรียนบ้านหนองแก้ว

                  ๓.โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

 

      -โรงเรียนสังกัด  อบจ.  มีจำนวน  ๑  แห่ง

                  ๑. โรงเรียนแวงแก้ววิทยา

Visitors: 5,264