ทำเนียบผู้บริหาร

นายจง   ทาทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 089-0111340

                             

                                                                        

                         นายมงคล   บุญบำเรอ                                     นายสำรวย  บุญเฉลียว

                       รองนายก อบต. หนองแก้ว                                 รองนายก อบต. หนองแก้ว

                  เบอร์โทรศัพท์                                                 เบอร์โทรศัพท์ 090-2803404

 

 

นายสุภาพ   สมรักษ์
เลขานุการนายก อบต.หนองแก้ว

Visitors: 2,517