ทำเนียบผู้บริหาร

นายจง   ทาทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 089-0111340

 

                                                      

                         นายมงคล   บุญบำเรอ                                     นายสำรวย  บุญเฉลียว

                       รองนายก อบต. หนองแก้ว                                 รองนายก อบต. หนองแก้ว

                      เบอร์โทรศัพท์  093-3829674                           เบอร์โทรศัพท์ 090-2803404

 

 

นายสุภาพ   สมรักษ์
เลขานุการนายก อบต.หนองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์  080-1577418

Visitors: 5,264