ทำเนียบฝ่ายสภา

 นายปิ่น   จันทร์แจ้ง
ประธานสภา

นายสมัย   จันทิชัย
รองประธานสภา

                                                 

         นายสมศรี    ทัดเทียม        นายทองสี   เครือบุตร           นายสุรชัย   สุภาสร           นายปรีชา   ชินนะรี                           ส.อบต  หมู่ ๑               ส.อบต. หมู่ ๒                   ส.อบต  หมู่ ๓                 ส.อบต  หมู่ ๓

                                                  

          นายไสว   กรอบทอง        นายไพบูลย์    ศรีโนนม่วง         นายส่วน    บัวงาม              นายฮวด   แซ่จิว
             ส.อบต  หมู่ ๔                ส.อบต  หมู่ ๕                  ส.อบต  หมู่ ๕                  ส.อบต  หมู่ ๔

                                                    

           นายคูณ    สะอาด         นายสายันต์    ศรีสำอางค์       นายสมคิด   บุญอาษา          นายสมยศ   แสวงวงศ์                          ส.อบต  หมู่ ๖                 ส.อบต  หมู่ ๖               ส.อบต  หมู่ ๗                  ส.อบต  หมู่ ๗                   

 

  นายปัญญา   ชูเลิศ
 เลขานุการสภา

 

        


     
         

 

Visitors: 9,030