กิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองกันทรารมย์ โดยนายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

         โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนภาคประชาชน ให้มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ “ขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใด ควรเป็นความรับผิดชอบในการกำจัดขยะของพื้นที่นั้น” เพราะการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของทกหน่วยงานและประชาชนทุกคน

Visitors: 17,391