กิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ปลูกป่าหมู่ที่ 1-7 และโครงการปลูกต้นไม้ริมทางเข้าบ้านหัวนาหมู่ที่ 2  โดย นายจง    ทาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายปิ่น   จันทร์แจ้ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วย สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกับวัดจำปา บ้านหัวนา และ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ ลดภาวะโลกร้อน สร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และการหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

Visitors: 17,389