ประกาศทั่วไป

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 (19 เมษายน 2564)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2 เม.ย.64)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (26 มีนาคม 2564)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (25 กุมภาพันธ์ 2564)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (16 กุมภาพันธ์ 2564)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ( 2 กันยายน 2563)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (26 สิงหาคม 2563)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (5 สิงหาคม 2563)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ (15 ก.ค. 63)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 3 (15 ก.ค. 63)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (1 ก.ค. 2563)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (22 มิ.ย.2563)

-การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (27 พ.ค. 63)

-การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (15 พ.ค. 63)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2561)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

Visitors: 5,264