กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
นายจง   ทาทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายปิ่น  จันทร์แจ้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกิจกรรมปลูกต้้นไม้ เนื่้องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ที่สาธารณะประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำมูลบ้านหนองแก้ว โดยได้ปลูกต้นไม้จำนวน 50 ต้น ได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นแดง ต้นยางนา 

Visitors: 17,389