โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความรู้กับแกนนำสุขภาพภาคประชาชนเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การไอจามที่ถูกต้อง การรักษาร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายเพื่อมิให้ป่วย การป้องกันตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศเสี่ยงหรือสถานที่มีคนพลุกล่าน การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้อง ทั้งด้วยแอลกอฮออล์เจล หรือสบู่ ด้วยวิธีการล้างมือ  5 ขั้นตอน  ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย วิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การไม่นำมือมาป้ายหรือ จับบริเวณใบหน้า ปาก จมูก ตา  วิธีผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เอง  และการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือใช้เองในครัวเรือน 

Visitors: 17,390