ข่าวกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ประธานสภา ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดยจัดอบรมหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่  5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว


Visitors: 17,390