การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  นำโดย นายจง ทาทอง นายก อบต. จัดการประชุม

เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน

ไฟฟ้าบ้านเปือย  ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเปือย
Visitors: 17,389