ประชาคมผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลปนองแก้ว  จัดประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประจำตำบลหนองแก้ว ตามมติครม. การประชุมประกอบด้วย นางหอมไกล พละศักดิ์ ปลัดอำเภอกันทรารมย์ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนเพื่อรับฟังความเดือดร้อน และสอบความข้อมูลความเสียหายที่ได้รับของผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือจำนวนทั้งหมด  96 ราย  ที่ประชุมมีมติรับรองข้อมูลและคุณสมบัติผู้ประสบภัย จำนวน  92  ราย และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วดำเนินการส่งข้อมูลทั้งหมดเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามมติ ครม. ต่ออำเภอกันทรารมย์ตามขั้นตอนระเบียบราชการเพื่อขอรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
Visitors: 28,551