12-13 กุมภาพันธ์ 2567 ==> อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 47 คน เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ โดยมีนายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นายสนิท แสวงผล ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

Visitors: 47,539