สำนักปลัด

นายปัญญา   ชูเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

นายประวิทย์   บุญศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  

           นางสาวจันทกานต์   แสวงบุญ          
      หัวหน้าสำนักปลัด   
     

                                                         

              นางสาวอารีรัตน์   ชัยจันทร์                 นางอุมาพร    อดทน                    นายศักดิ์ชัย    สมภาวะ
                 นักจัดการงานทั่วไป                          นักพัฒนาชุมชน                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                            

                 นางมนฤดี   กุลาราช                  นายอนันต์   ประเสริฐศรี                   นายสุริยา   คำโสภา

                  เจ้าพนักงานธุรการ                    ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายกิตติภพ   กันนิดา

นักการ

 

 

Visitors: 2,522