สำนักปลัด

                                                      

                            

 


           นางสาวจันทกานต์   แสวงบุญ          
      หัวหน้าสำนักปลัด   
 
     เบอร์โทรศัพท์ 081-999 8108 

  

                                                      

              นางสาวอารีรัตน์   ชัยจันทร์                  นางอุมาพร    อดทน                     นายศักดิ์ชัย   สมภาวะ
             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ              นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
             เบอร์โทรศัพท์ 088-378 7419           เบอร์โทรศัพท์ 089-917 4533          เบอร์โทรศัพท์ 084-830 9374

                                                      

                นางดาราวรรณ   วิสีปัตน์                  นางสาวอรอนงค์  บัวงาม                 นายอนันต์   ประเสริฐศรี   
             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                    ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
             เบอร์โทรศัพท์ 089-760 9533            เบอร์โทรศัพท์ 090-252 9071           เบอร์โทรศัพท์ 088-724 4695

 

                  

 

                                                

                                  นางสาวแก่นจันทร์   อารีย์                         นายสรายุทธ   ทัดเทียม
                                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
          
                      เบอร์โทรศัพท์ 090-257 4426                       บรรเทาสาธารณภัย                                                                                                               เบอร์โทรศัพท์ 087 878 1781

 

                                                         

                                 นายกิตติภพ   กันนิดา                         นางมยุรี    บุญบำเรอ                            
                                       ภารโรง                                       แม่บ้าน                                   
                              เบอร์โทรศัพท์ 081-1868748                 เบอร์โทรศัพท์ 082-872 8097                

 

 

 

 

 

                                นายเปรม   จันทร์แจ้ง                             นายอุดม    สำลี
                                ยามรักษาความปลอดภัย                           พนักงานขับรถยนต์
                            เบอร์โทรศัพท์ 085-224 7446                  เบอร์โทรศัพท์  064-923 4367
       

 

 

 

Visitors: 11,483