สำนักปลัด

นายปัญญา   ชูเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายประวิทย์   บุญศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 089-252 9788


           นางสาวจันทกานต์   แสวงบุญ          
      หัวหน้าสำนักปลัด   
 
     เบอร์โทรศัพท์ 081-999 8108   

                                                      

              นางสาวอารีรัตน์   ชัยจันทร์                 นางอุมาพร    อดทน                     นายศักดิ์ชัย    สมภาวะ
                 นักทรัพยากรบุคคล                         นักพัฒนาชุมชน                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
           เบอร์โทรศัพท์ 088-378 7419           เบอร์โทรศัพท์ 089-917 4533          เบอร์โทรศัพท์ 084-830 9374

                                                       

                นางดาราวรรณ   วิสีปัตน์                 นางมนฤดี   กุลาราช                    นายอนันต์   ประเสริฐศรี   
                  นักจัดการงานทั่วไป                      เจ้าพนักงานธุรการ                      ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
             เบอร์โทรศัพท์ 089-760 9533         เบอร์โทรศัพท์ 095-609 7208          เบอร์โทรศัพท์ 088-724 4695

 

                                                                 

                 นายสุริยา  คำโสภา                  นางสาวแก่นจันทร์   อารีย์                   นายสรายุทธ   ทัดเทียม
             ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ
           เบอร์โทรศัพท์ 062-923 8372          เบอร์โทรศัพท์ 090-257 4426           เบอร์โทรศัพท์ 087 878 1781

 

                                     

                นายกิตติภพ   กันนิดา                     นางมยุรี    บุญบำเรอ                          นายพิชัย   อินทพันธ์
                      ภารโรง                                   แม่บ้าน                                   พนักงานขับรถยนต์
           เบอร์โทรศัพท์ 081-1868748             เบอร์โทรศัพท์ 082-872 8097                เบอร์โทรศัพท์ 085-206 2182

 

                นายเปรม   จันทร์แจ้ง
               ยามรักษาความปลอดภัย
           เบอร์โทรศัพท์ 085-224 7446
       

 

 

 

Visitors: 5,266