กองคลัง

  

 นางวิไลวรรณ   ทัดเทียม

      ผู้อำนวยการกองคลัง      

                                              

               นางอุบล   เวียงคำ                       นางสุวรรณี   ส่งเสริม                    นางรัชดาภรณ์   ทาทอง

             นักวิชาการการเงินและบัญชี                 นักวิชาการจัดเก็บรายได้                       นักวิชาการพัสดุ

Visitors: 2,518