กองคลัง

 

 นางวิไลวรรณ   ทัดเทียม
  ผู้อำนวยการกองคลัง
       เบอร์โทรศัพท์ 081-877 7486      

                                                                            

                    -ว่าง-                               นางสุวรรณี   ส่งเสริม                    นางรัชดาภรณ์   ทาทอง
           นักวิชาการการเงินและบัญชี             นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ              นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
                                                  เบอร์โทรศัพท์ 092-974 9332            เบอร์โทรศัพท์ 081-999 7985

 

                                                                                                             

              นางมนฤดี  กุลาราช                      นางสาวเยาวพา   บัวงาม                    นางสาวบุปผา  บัวพา
              เจ้าพนักงานธุรการ                       ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
         เบอร์โทรศัพท์ 095-609 7208             เบอร์โทรศัพท์ 098-826 2790              เบอร์โทรศัพท์ 063-767 6262

 

Visitors: 11,482