กองช่าง

นายไชวัฒน์   สุทธิกรม

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                              

                      นายไพฑูรย์    สมบัติหอม                                          นายโสภณ    บัวงาม

                           นายช่างโยธา                                                    นายช่างโยธา

                                                                    

                      นายอาทิตย์    เครือไชย                                           นายชัยชนะ     ตามศรี

                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา                                               ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

Visitors: 9,028