กองช่าง

นายไชวัฒน์   สุทธิกรม

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                              

                      นายไพฑูรย์    สมบัติหอม                                          นายโสภณ    บัวงาม

                           นายช่างโยธา                                                    นายช่างโยธา

                                       

                       

                      นายชัยชนะ     ตามศรี                                           นายพงษ์พิทักษ์  จันทร์แจ้ง

                         ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                                   ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

 

 

                       นายอนุชา  สรรพสาร                                            นายอภิวัตร  เสนาะศัพย์

                       พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                                         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

 

 

 

 

 

Visitors: 24,746