กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    

 

                                                       นายประวิทย์   บุญศักดิ์
                                          รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
                                                      ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
                                                   เบอร์โทรศัพท์ 089-252 9788 

                                                  

                                                                         

                              นายปณิธิ   โคตรวงค์                                นางสาววิไลวรรณ  บัวแย้ม
                                นักวิชาการศึกษา                                    
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                                               

                                                                                 

                                  

                                                 บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

                                  

นางฉวีวรรณ   วงค์ใหญ่                                 นางวงค์ประสิทธิ์  เครือไชย
ครูชำนาญการ                                           ครูชำนาญการ

    

                                                      

          นางรัตนพิมล   คำชมภู                          นางเจียมใจ  เจริญศรี                         นางสาวชุลีพร   เสนาะศัพท์   
            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                  ผู้ดูแลเด็ก                                        ผู้ดูแลเด็ก

 

                                                          

                                นางสาวพัชรา  แสวงวงค์                    นางสาวดารารัตน์ พรหมดี                        
                                       ผู้ดูแลเด็ก                                   ผู้ดูแลเด็ก                

 

                                                         

                              นางสาวทิพวรรณ  ศรีสำอางค์                   นางสาวจิราวรรณ  แสวงผล                        
                                       ผู้ดูแลเด็ก                               ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                                                                                                        ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                        

 

 

 

     

                        

                                     

 

 

 

 

 

 

Visitors: 11,482