ส่วนการศึกษา

                

 นายประวิทย์   บุญศักดิ์

 ผู้อำนวยการกองการศีกษาฯ

                                              

                   นางจินตนา    ตามศรี                นางธันยนันท์    ภูพวก              นางวงค์ประสิทธิ์   เครือไชย

                         ครู คศ.๑                             ครู คศ.๑                              ครู คศ.๑

                                   

                  นางฉวีวรรณ   วงค์ใหญ่               นางรัตนพิมล    คำชมพู

                         ครู คศ.๑                         ครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Visitors: 5,264