อบต.พาเที่ยว

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  
ปลาแซบหลาย  ฝายพันล้าน
ย่านหอยขัว    บัวงามสะพรั่ง
สองฝั่งมูลชี    ประเพณีกลองตุ้ม
 
 
ประวัติกลองตุ้ม    การฟ้อนกลองตุ้มเป็นการฟ้อนรำเพื่อประกอบประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  สันนิษฐานว่า เป็นการฟ้อนเพื่อบูชาเทพเจ้า คือ พญาแถน  ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้ควบคุมการทำให้ฝนตก โดยมีการจัดงานบุญบั้งไฟและพิธีร่ายรำบูชา  พญาแถน ให้พึงพอใจ จึงจะดลบันดาลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล   
 
การฟ้อน   กลองตุ้ม   เป็นที่นิยมมากในบ้านหนองแก้ว  มีเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ  คือ กลองตุ้ม  และพางฮาด  
ท่าฟ้อนกลองตุ้ม เป็นท่าอิสระ เรียบง่าย เป็นการเคลื่อนไหวของแขน   ซึ่งสัมพันธ์กับการย่างก้าวให้เข้ากับจังหวะโดยไม่มีการขับร้อง ถือเป็นวัฒนธรรมการละเล่นของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   ซึ่งมีการสืบสานมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
 
เขื่อนหัวนา  ที่ตั้ง  เขื่อนหัวนาตั้งอยู่ในเขตบ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไป  เป็นเขื่อนคอนกรีตพร้อมติดตั้งบานประตูเหล็ก จำนวน 14 บาน ขนาด 12.50 เมตร x 8.00 เมตร ปริมาณกักเก็บน้ำ  96.95 ล้าน ลบ.ม. มีระบบการกระจายน้ำและสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 สถานี (ด้านเหนือน้ำ) ความสำคัญ  สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ประชาชนทำการเพาะปลูก ใช้ในการเกษตร พื้นที่รวมกว่า 23,100 ไร่ มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการกักเก็บน้ำ 126 หมู่บ้าน 11 ตำบล  2 อำเภอ นับเป็นจำนวนกว่า 60,115 คน 11,593 ครัวเรือน   นับเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำมูล https://www.youtube.com/watch?v=VIAkBNO94c8
 
 
ประเพณีการแข่งขันเรือยาว  ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองแก้วมีประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เป็นหน้าเป็นตาและสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหนองแก้ว และอำเภอกันทรารมย์ เรือที่ออกสู่ลำน้ำสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหนองแก้ว มาจากเรือยาวของบ้านกอก และบ้านหัวนา ด้วยทั้งสองหมู่บ้านมีแหล่งน้ำติดหมู่บ้าน โดยบ้านกอกมีบึงอ้อเป็นสนามฝึกฝีมือ บ้านหัวนามีมีแม่น้ำมูลที่ไหลโอบหมู่บ้าน เป็นสนามแข่งเรือยาวประเพณี ที่ฝีพายทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ได้ใช้เป็นสถานที่ประลองและฝึกฝนกันเป็นประจำ โดยเรือยาวที่เป็นมิ่งขวัญของชาวบ้านหัวนา คือ เรือเจ้าแม่คำสิงห์ และเรือสาวภรณ์สวรรค์ ส่วนบ้านกอก คือ เรือเกรียงไกรราช และ เรือนางคำแปลง
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดจำปา   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดจำปา  ตั้งอยู่ภายในวัดจำปา บ้านหัวนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดแสดงที่ศาลาเจ้าคุณปู่พระศรีจันทรคุณ  จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 มีท่านจำเริญ   ทิพญพงศ์ธาดา รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ภายในจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอดีต เครื่องทอ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องดักสัตว์ในลุ่มน้ำมูล-น้ำชี เครื่องจักรสานหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบลุ่มน้ำมูล-ชี ได้เป็นอย่างดี
 
Visitors: 48,844