ข้อมูลพื้นฐาน

คำขวัญ

ปลาแซบหลาย   ฝายพันล้าน
ย่านหอยขัว          บัวบานสะพรั่ง  
สองฝั่งมูลชี           ประเพณีกลองตุ้ม

 

วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
เสริมสร้างอาชีพที่ยั่งยืน 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน”

 

พันธกิจ

                                     ๑. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน
                                     ๒. รักษาความสะอาดของถนน    ทางเดิน   และที่สาธารณะ   รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                                     ๓. ส่งเสริมและจัดระบบสาธารณูปโภคแก่ราษฎรในท้องถิ่น
                                     ๔. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                                     ๕. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
                                     ๖. ปรับปรุงและดูแลแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
                                     ๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                                     ๘. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
                                     ๙. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Visitors: 5,266