ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

 

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

 

นายปัญญา  ชูเลิศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์  085-666 8339

 

นายประวิทย์  บุญศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เบอร์โทรศัพท์  089- 2529788

 

 

                                            

นางสาวจันทกานต์  แสวงบุญ          นางวิไลวรรณ  ทัดเทียม            นายไชยวัฒน์ สุทธิกรม            นายประวิทย์  บุญศักดิ์

    หัวหน้าสำนักปลัด                 ผู้อำนวยการกองคลัง                ผู้อำนวยการกองช่าง         รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

  เบอร์โทร 081-9998108          เบอร์โทร 081-877 7486        เบอร์โทร 084-0493858        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

                                                                                                        เบอร์โทร 089-252 9788

                                                                                                       

 

Visitors: 11,481