23-24 ส.ค. 2564 >>> ศพด.รับการประเมินจาก สมศ.

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี

 

 

 

 

Visitors: 47,539