14 ก.ย. 2564 >>> ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดยมีคณะกรรมการสัดส่วนระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

Visitors: 47,537