10 ม.ค. 2565 >>> ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว                                

นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  โดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคลของ นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ในการนี้ หลังการประชุม นายสนิท  แสวงผล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น “รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน” โดยมีฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา  09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

Visitors: 47,538