14 ม.ค. 2565 >>> สำรวจเส้นทางถนนตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก้ว-บุ่งเปือย

นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว,นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแก้ว สำรวจเส้นทางถนน ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ถนนบ้านหนองแก้ว - บุ่งเปือย เมื่่อ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ เส้นทาง
ถนนบ้านหนองแก้ว-บุ่งเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
Visitors: 47,346