19 ม.ค. 2565 >>> ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการสัดส่วนระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว , ส.อบต. , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ , ผอ.รพ.สต. , ตัวแทน อสม. , ตัวแทน อปพร. ,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 47,539