2 ก.พ. 2565 >>> มอบถังน้ำให้หมู่บ้านและวัดเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้มอบถังน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒๘ ถัง ให้แต่ละหมู่บ้าน และวัด ภายในตำบลหนองแก้ว เพื่อกักเก็บสำรองน้ำในชุมชนไว้ใช้ ภายใต้โครงการ "แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง" ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
Visitors: 46,173