7 ก.พ. 2565 >>> ประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 47,346