14 ก.พ. 2565 >>> ประชุมประจำเดือนพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กร

นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พบปะหารือข้อราชการ เพื่อปรึกษางานราชการและพัฒนาองค์กร โดยจัดประชุมทีละส่วนราชการ คือ สำนักปลัด ประชุมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565, กองคลัง ประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 . กองช่าง ประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 , กองการศึกษาฯ ประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และได้มีการประชุมรวมพร้อมกันทั้งหมดทุกส่วนราชการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,537