รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เปิดรับผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยเปิดลงทะเบียน ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564  และ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565

คุณสมบัติ  1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 (ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506)

           2. มีภูมิบำเนาในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว

           3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

♦ โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=256129 

♦ โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=256130

Visitors: 46,173