ประกาศขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

อบต.หนองแก้ว รับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ 

โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนความพิการ ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=264141

 ขึ้นทะเบียนคนพิการวันนี้ มีสิทธิรับเบี้ยความพิการได้เลย (ไม่ต้องรอข้ามปี)

คุณสมบัติผู้พิการ ==> ผู้พิการที่อยู่ในเขตตำบลหนองแก้วและมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

                 ==> ผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาจาก อปท.อื่นเข้ามาอยู่ในตำบลหนองแก้ว 

หลักฐานที่ใช้  1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ   2. สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กรณีโอนเข้าบัญชี)

 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โทร. 045-826168

Visitors: 47,540