ประกาศประกวดคำขวัญประจำตำบล

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ดำเนินโครงการประกวดคำขวัญประจำตำบลหนองแก้วแทนคำขวัญเดิมซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในตำบลหนองแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการประพันธ์คำขวัญที่เกี่ยวกับประเพณี ภูมิปัญญาของชุมชน ให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดคำขวัญ ประจำตำบลหนองแก้ว
รับสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และได้ขยายเวลาส่งคำขวัญ  จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นสามารถส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ 
 
Visitors: 47,344