7 มี.ค. 2565 >>> รับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเปือย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ร่วมลงนามกับ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เพื่อรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปือย ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยสถานีสูบน้ำดังกล่าว จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ให้มีแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำสำหรับทำการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น
Visitors: 48,851