18 มี.ค. 2565 >>> ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  เมื่อเวลา 08.00 น. นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วย นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนสตำบล หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 อำเภอกันทรารมย์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
Visitors: 47,539