ประกาศประกวดราคาจ้าง *คลิ้ก

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านแม่แสง ทัดเทียม - โรงสีนายสุนทร บัวงาม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=261960

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน นางสุวรรณี ส่งเสริม - บ้านนายณรงค์ ทองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=261961

 

Visitors: 21,412