ประกาศประกวดราคาจ้าง *คลิ้ก

 3 สิงหาคม 2566  ประกาศ อบต.หนองแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย - หนองกระเตา บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ==>  https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=276062

 

 11 มกราคม 2566  ประกาศ อบต.หนองแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเปือย-ท่าวังงัวรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.181-05 บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=270103  

 

 30 พฤศจิกายน 2565  ประกาศ อบต.หนองแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุ่งเปือยจากหลุมขยะ-คลองส่งน้ำบ้านหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=268965

 

 28 มีนาคม 2565  ประกาศ อบต.หนองแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านแม่แสง ทัดเทียม - โรงสีนายสุนทร บัวงาม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=261960

 

 28 มีนาคม 2565  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน นางสุวรรณี ส่งเสริม - บ้านนายณรงค์ ทองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=261961

 

Visitors: 44,270