ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ *คลิ๊ก

 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายเปลี่ยน บุญอาษา - ที่นายทุย กันนิดา บ้านกอก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=283003

 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกอก - ถนนลาดยางเขื่อนหัวนา บ้านกอก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=283000

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ดิกคอนกรีตสายบ้านกอกไปบ้านหัวนา จากสี่แยกบ้านพ่อหมอน เครือบุตร - หน้าวัดจำปา บ้านกอก หมู่ 3  ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=282418

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกอกไปบ้านหัวนาจากสี่แยกบ้านพ่อหมอน เครือบุตร - หน้าวัดจำปา บ้านกอก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=282591

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=282081

 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=278275

  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=278274

 

  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเปือย-ท่าวังงัว ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=271430

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=268923

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (แบบ สขร.1) ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=278277

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=278276

 

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.2566 ถึง ก.ย.2566) ==>  https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=278278

 

 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=272276

 

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566  https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=272227

 

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=272163

 

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=272167

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=272165

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=272166

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=272167

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเปือย-ท่าวังงัว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.181-05 บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=271063

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุ่งเปือยจากหลุมขยะ-คลองส่งน้ำบ้านหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 19 ธันวาคม 2565 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=268965

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มี.ค.2565 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=262397

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ก.พ.2565 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260288

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ม.ค.2565 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260292 

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ธ.ค.2564 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260290

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ย.2564 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260291

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ต.ค.2564 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260289

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=262396

 

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=260545

 

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=261739

 

 

Visitors: 48,848