ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี *คลิ๊ก

 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=278275

  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=278274

  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเปือย-ท่าวังงัว ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=271430

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=268923

 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โครงการปรัับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=263918

 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ==> https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=263919

 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ==>https://www.nongkeaw.go.th/attachments/view/?attach_id=268923

 

 

Visitors: 47,540