20 พ.ค.65 ==> ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มอาชีพ เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพเป็นคณะกรรมการ  ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรอง อนุมัติ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินทุนตามโครงการที่กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรที่เสนอโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
Visitors: 46,173