24พ.ค.65 >>> ตรวจนิเทศกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
เมื่อเวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล พร้อมด้วย นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และคณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองแก้ว จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มเกษตรกรบ้านกอก หมู่ 7
กลุ่มเกษตรกรบ้านกอก หมู่ 3
กลุ่มหนองสาการเกษตร หมู่ 5
กลุ่มร่วมใจพัฒนา หมู่ 1
กลุ่มเลี้ยงวัวร่วมใจหนองแก้ว หมู่ 1
เพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองแก้ว
ขอขอบพระคุณกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ
Visitors: 47,343