25 พ.ค. 2565 >>> ประชุมผู้ปกครอง ศพด.วัดโพธิ์ศรี

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี บ้านเปือย นำโดย นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงระเบียบการข้อปฏิบัติต่างๆ ในศูนย์ฯ รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งที่ทุกท่านค่ะ
Visitors: 47,344