31 พ.ค. 2565 >>> Big cleanning day บ้านหนองแก้ว

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายสนิท แสวงผล นายก อบต.หนองแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแก้ว ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และชาวบ้านหนองแก้ว ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดร่องระบายน้ำและขุดร่องระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน พร้อมกับทำความสะอาดตามถนนรอบหมู่บ้าน ณ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5
ขอขอบพระคุณ อบต.เมืองน้อยที่ให้ความอนุเคราะห์รถน้ำในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
Visitors: 47,344