21 เม.ย.2564 >> ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รับชั่น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว                                

นายจง ทาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  โดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และให้ทุกคนแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายของ นายจง ทาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

 ในการนี้ หลังการประชุม นายจง  ทาทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น “รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน” โดยมีฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565  เวลา  09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

Visitors: 46,173