27 มิ.ย. 2565 >>> ออกซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่งานประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและประปา ภายในชุมชนตำบลหนองแก้ว ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ณ ชุมชนตำบลหนองแก้ว
ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่
Visitors: 47,344