30 มิ.ย. 2565 >>> ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการส่งมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เหตุวาตภัย
พายุพัดหลังคาบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 5 ราย ณ ศาลาท่าน้ำบ้านกอก ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
"เมื่อชุมชนมีภัย อบต.หนองแก้ว ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือ"
Visitors: 47,537