7 ก.ค. 65 >>> ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น.
ประชุมประชาคมท้องถิ่น
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคราชการ ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง สำหรับกำหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
Visitors: 46,173