8 ก.ค.2565 >>> โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.09 น.
พิธีเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีไข้เลือดออก
นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธี "กิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก" ประจำปี 2565 โดยมี นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต บ้านกอก ทีม อสม.ตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย
Visitors: 47,536