8 ก.ค. 2565 >>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดโครงการ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค" เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ทั้ง 3 ศุนย์ เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 46,173