การขอรับสวัสดิการเด็กแรกเกิด

⭐️เอกสารประกอบการลงทะเบียน⭐️
1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)*ไปขอแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดแล้วกรอกค่อยไปส่ง*
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)*ไปขอแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดแล้วกรอกค่อยไปส่ง*
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือน(ที่มีรายได้ประจำ) รับจ้างทั่วไปไม่มีสลิปเงินเดือนก็ไม่ต้องใช้
8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 (ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรผู้ใหญ่บ้านกับสำเนาบัตรอสม.)
#อ้างอิงที่มา : เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล
#งานพัฒนาชุมชน หรือโทรสอบถาม สำนักปลัด 045-826168
Visitors: 48,847