11 ส.ค.2565 >>> ฉีดพ่นหมอกควันวัดสระบัว บ้านกอก วัดจำปา บ้านหัวนา ศพด.วัดจำปา

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
เมื่อเวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแก้ว ร่วมกันฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณวัดสระบัว บ้านกอก, วัดจำปา บ้านหัวนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา, โรงเรียนบ้านกอกหัวนา และบริเวณพื้นที่ภายในหมู่บ้าน บ้านกอก และบ้านหัวนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก
"อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด เพียงร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง"
Visitors: 46,173