17 ส.ค.2565 >>> ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
เมื่อเวลา 09.30 น.
นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนแนวทางการไปทัศนศึกษาของนักเรียน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงค่ะ
Visitors: 47,540